Елка и лампион

Новогодишни изработки - елка и лампион

5-6 години 

Објект - Сонце

Цел - да се развива фината моторика кај детето при лепење и користење различен ликовен и неликовен материјал.