Подготвуваме чајче

3-4 години

Објект - Буба Мара

Цел - Да се оспособува детето вербално да го соопштува своето доживување на вкус и мирис.