Снешко

“Снешко” - ликовна игра

2-3 години 

Објект - “Буба мара 1”

Цел- да се поттикнува развојот на фината моторика на дланката и прстите и да се оспособат да користат различни ликовни материјали.