Болното мече

"Болното мече" (имитативна игра)

4-6 години

Објект - "Лавче"

Цел на активноста: Да се развива интерес и потреба за решавање на проблемски ситуации и манифестирање на емоционална комуникација со промена на улоги дете-доктор.