Изработуваме упатства за штедење вода

Активност во група од 5-6 години, објект “Буба Мара”

“Изработуваме упатства за штедење вода”

Проект - Интеграција на еколошка едукација