Сонцето и часовникот

4-5 години

Објект - Буба Мара

Цел - Да се збогати сетилното искуство преку сетилото за вид, да препознаваат и разликуваат ден од ноќ, разликување на звуци на часовници.