Снегулки од памук

Објект - “Буба Мара 1”

5-6 години

"Снегулки од памук"

Цел: Да се оспособи детето да користи различни материјали за ликовно изразување на сопствените креативни идеи.