Магија

“Магија” - симболичка игра

Оваа активност е реализирана со деца од 4-5 години во објект Сонце, со цел да се развива способност кај децата за изразување на мислите и искуствата низ различни форми.