Како животните зимуваат

“Како животните зимуваат” - истражувачка игра

Дечиња од 2-3 години од објект “Буба Мара 1”

Цел - да се стекнат одредени знаења за карактеристиките на животните: каде живеат, како ја поминуваат зимата и сл.