Звук

Активност - "Звук"

Децата слушаат различни звуци и звукот го цртаат на лист хартија.

5-6 години

Објект - Пчелка 1 

Цел - да се развива способност за зајакнување на сетилното искуство.