Одлука

Одлука на советот на Општина Аеродром донесена на 49 седница одржана на ден 29.01.2021 година.