Известување

Почитувани родители,

Ослободување од плаќање на месечен надомест за престој на децата во градинка „Буба Мара“ за одредени категории на родители:

  • Родители на три деца запишани во градинката се ослободуваат од плаќање месечен надоместок за престој за едно дете; 
  • Самохран родител со примања до една просечна плата или со други приходи во износ до една просечна плата се ослободува од плаќање месечен надоместок на детето/цата; 
  • Двајца родители без приходи или самохран родител без приходи (невработени лица) се ослободуваат од плаќање месечен надоместок на детето/цата;
  • Двајца родители, од кои еден е без приходи (невработено лице), а другиот родител со примања до една просечна плата или со други приходи во износ до една просечна плата се ослободуваат од плаќање месечен надоместок за престој на детето/цата; 
  • Родители на деца со посебни потреби се ослободуваат од плаќање надоместок за престој на детето/цата. 
  • Родители на деца со хронични заболувања на бели дробови, со потврда од Доктор специјалист/Педијатар.

Ослободувањето се однесува за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.