Известување за родители на веќе запишани деца

Почитувани родители, 
 
Во ЈУДГ “Буба Мара” ќе се воведе годишно обновување на договорите за престој на децата во градинка.
Во периодот од 16-31.08.2021 (од 07:00-13:00 часот) сите родители на веќе запишани деца да се обратат до одговорното лице во матичниот објект каде што престојува вашето дете за да го потпишете новиот договор кој ќе биде со важност од 31.08.2021 до 31.08.2022 година.
За обновување на договорот потребно е да го имате подмирено целокупниот долг заклучно со 31.07.2021 година (ќе треба да ги приложите последните три уплатници). Во спротивно, вашето дете нема да може да продолжи со престој во нашата градинка.
Вашиот примерок од новиот договор, заверен и архивиран, ќе може да го подигнете исто така во матичниот објект во вашата воспитна група после 06.09.2021 година.
 
Со почит, 
ЈУДГ “Буба Мара”