Известување

ЈУДГ „Буба Мара“ во сите објекти изврши редовна дезинфекција, дезинсекција и дератизација на 27.01.2023 година.