#седидома #заштитисе #учимезаедно

Почитувани
Драги родители, драги деца
МТСП во соработка со Уницеф подготви национална платформа за е-учење и игра.
Во оваа Е-занимална учествуваат и воспитувачите од нашата градинка.
#седидома #заштитисе #учимезаедно
Е-занимална