Одлука за поништување на интерен оглас неговател ментор

ЈУДГ Буба МАРА  – Скопје ја донесе следната:
ОДЛУКА
за поништување на Интерен оглас за унапредување на јавен службеник на работно место неговател ментор