Вработени

ДИРЕКТОР НА ЈУДГ “БУБА МАРА”
Цветанка Милкова
Е-пошта: judgbubamara@gmail.com
 
Пол
Број на вработени
Раководители на објект
Број на воспитувачи
Број на негуватели
Број на стручни работници, соработници
Административни работници
Техничка служба
Директор
Женски
158
4
34
73
8
2
36
1
Машки
10
0
0
0
1
1
8
0
Вкупно
168
4
34
73
9
3
44
1
Степен на образование
Образование
Број на вработени
М-р, д-р
1
Високо образование
44
Виша стручна спрема
0
Средно образование
123
Старосна структура на вработените
Години
Број на вработени
20-30
2
31-40
41
41-50
70
51-60
50
61 - пензија
4
СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ
Катерина А. Кикерковска – Спец. по семејна медицина
Маргарита Ставрова – Дипломиран педагог 
Биљана Павловска – Дипломиран психолог 
Сања Нечовска – Дипломиран дефектолог/логопед
 Е-пошта: judgbubamara@gmail.com
Биљана Н. Трајановска – Дипломиран социјален работник
Весна Христова – Социјален работник 
Николина Ќорвезироска – Дипломиран педагог по физичко воспитание
Марјан Атанасовски – Дипломиран музички педагог
Е-пошта: judgbubamara@gmail.com