Вработени

ДИРЕКТОР НА ЈУДГ “БУБА МАРА”
Цветанка Милкова
 
Пол
Број на вработени
Раководители на објект
Број на воспитувачи
Број на негуватели
Број на стручни работници, соработници
Административни работници
Техничка служба
Директор
Женски
158
4
34
73
8
2
36
1
Машки
10
0
0
0
1
1
8
0
Вкупно
168
4
34
73
9
3
44
1
Степен на образование
Образование
Број на вработени
М-р, д-р
1
Високо образование
44
Виша стручна спрема
0
Средно образование
123
Старосна структура на вработените
Години
Број на вработени
20-30
2
31-40
41
41-50
70
51-60
50
61 - пензија
4
СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ
Катерина А. Кикерковска – Спец. по семејна медицина
Маргарита Ставрова – Дипломиран педагог 
Биљана Павловска – Дипломиран психолог 
Сања Нечовска – Дипломиран дефектолог/логопед
Биљана Н. Трајановска – Дипломиран социјален работник
Весна Христова – Социјален работник 
Николина Ќорвезироска – Дипломиран педагог по физичко воспитание
Марјан Атанасовски – Дипломиран музички педагог