Визија

Детската градинка ќе биде место во кое секое дете ќе има еднаков пристап и можност за развој, воспитание, игра и учење со фокус на вклученост и учество на сите инволвирани во воспитно образовниот процес кој ќе цели кон постигнување напредок на идните академски луѓе.