БАРАЊЕ ЗА УПИС НА ДЕТЕ
ВО Ј.У.Д.Г. БУБА МАРА
Запишување на деца во детската градинка се врши во текот на целата година.
Запишувањето и испишувањето на децата ќе се врши понеделник и среда.
 
Барањето можете да го пополните директно на страната со внесување на бараните податоци.
Ве молиме прочитајте ја Политиката на Приватност на Нашата страна пред да го пратите барањето.

ДОСИЕ НА ДЕТЕ
Овие документи треба да се испечатат и потполнат по прием на детето во градинката,
и да се донесат во објектот во кој вашето дете ќе биде запишано.

ИНФО ПОСТАПКА ЗА ИСПИС НА ДЕТЕ
На е-пошта на градинката
/
се праќаат следните информации:
- Име, презиме и матичен број на детето
- Објект
- Последна платена сметка
- Изјава на родителот