Објекти

ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ И УСЛОВИ ВО КОИ РАБОТИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА
Дејноста згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст на Јавната установа детска градинка „Буба Мара“, општина Аеродром - Скопје, се остварува во шест објекти.
 
Вкупна површина и капацитет во сите шест објекти
Вкупна бруто површина - 38.427 м²
Вкупна нето површина - 6.444 м²
Вкупна дворна површина - 31.983 м²
Број на воспитни групи и деца запишани до 30.08.2022 во сите шест објекти
Хетерогени групи - 2
Возрасни групи - 54
Вкупно деца - 1.331

БУБАМАРА