ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Согласно извадокот од нацрт – записникот од 121 седница на Владата на РСМ оддржана на 24 јануари 2023 година, ТОЧКА 34 Информирање за подобрување на транспарентноста и отчетноста на институциите од јавниот сектор преку објавување на задолжителните информации согласно Член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, ЈУДГ „Буба Мара“ - Скопје се должни да ја информираат јавноста преку својата интернет страница со објавување на:


1. Податоци за надлежности на имателот на информации

ЛИНК - Статут

ЛИНК - Правилник

2. Основни податоци за контакт со имателот на информацијата

ЛИНК - Контакт

3. Податоци за функционерот или одговорното лице кај имателот на информацијата

ЛИНК - Вработени

4. Податоци за контакт со службено лице за посредување со информации од јавен карактер

ЛИНК - Информации од јавен карактер

5. Податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

ЛИНК - Информации од јавен карактер

6. Список на лица вработени кај имателот на информацијата 

ЛИНК - Вработени

7. Закони кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации

ЛИНК - Политика на приватност

8. Прописи што ги донесува имателот на информации

ЛИНК - Политика на приватност

9. Органограм за внатрешна организација и систематизација на работни места

ЛИНК - Внатрешна организација на работни места

10. Стратешки планови и стратегии за работа 

ЛИНК - Самоевалуација

11. Годишни планови и програми за работа 

ЛИНК - Годишна програма

12. Годишен Буџет и завршна сметка

ЛИНК - Завршна сметка

13. Квартални финансиски извештаи и програми за реализација на буџетот

14. Ревизорски извештаи

15. Услуги кои ги дава имателот на информации

ЛИНК - Упис / Испис на деца

ЛИНК - Објекти

ЛИНК - Мени за исхрана

ЛИНК - Дневни активности

ЛИНК - Советувалиште за деца и родители

ЛИНК - Едукација за родители

ЛИНК - Организација на воспитно-образовните активности

ЛИНК - Корисни совети

16. Тарифници за надоместоци за издавање реални акти

17. Начин на поднесување на Барање за пристап до информации 

ЛИНК - Информации од јавен карактер

18. Јавни набавки, огласи и договори

ЛИНК - Огласна табла

19. Предлог програми, ставови, мислења, студии и други документи

20. Извештаи за работа 

ЛИНК - Годишен извештај

21. Статистички податоци за работа

22. Други информации

ЛИНК - Настани, Проекти, Посети

ЛИНК - Интерни проекти