ПРАВИЛНИК

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА – ДЕТСКА ГРАДИНКА

БУБА МАРА

НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ВО ГРАД СКОПЈЕ

ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА