ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДНЕВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ДЕЦАТА

        ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДНЕВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ДЕЦАТА до 18месеци

Време
Активности
до 8:15ч
Прием на деца и слободни активности
8:30ч
Подготовка за појадок и појадок
9:00ч
Реализација на дневното планирање
10:00ч
Ужинка
10:20ч
Тоалет
11:00ч
Подготовка за ручек
11:30ч
Ручек
12:00ч
Миење раце и тоалет
12:30ч
Пасивен одмор и спиење
15:00ч
Ужина
16:00ч
Слободни игри и престој на воздух
До 18:00ч
Заминување на децата

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДНЕВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ДЕЦАТА над 18 до 24месеци

Време
Активности
до 8:15ч
Прием на деца и слободни активности
8:30ч
Подготовка за појадок и појадок
9:00ч
Реализација на дневното планирање
10:00ч
Ужинка
10:30ч
Слободни игри и престој на свеж воздух
11:30ч
Тоалет, подготовка за ручек
12:00ч
Ручек
12:45ч
Пасивен одмор - спиење
14:45ч
Ужинка
15:10ч
Реализација на дневното планирање
15:30ч
Слободни игри
До 18:00чЗаминување на децата

        ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДНЕВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ДЕЦАТА над 2 до 4 години

Време
Активности
до 8:15ч
Прием на деца и слободни активности (игри по избор на децата)
8:15ч
Утринска гимнастика
8:30ч
Појадок
9:00ч
Реализација на дневното планирање
10:00ч
Ужинка
10:30ч
Реализација на дневното планирање
11:00ч
Прошетки,набљудувања и престој на свеж воздух
12:15ч
Ручек
12:45ч
Пасивен одмор – спиење
14:45ч
Ужинка
15:15ч
Реализација на дневното планирање
16:30ч
Слободни игри
17:30ч
Средување на центрите за учење
До 18:00ч
Заминување на децата

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДНЕВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ДЕЦАТА од 4 до 6 години

Време
Активности
до 8:15ч
Прием на деца и слободни активности (игри по избор на децата)
8:15ч
Утринска гимнастика
8:30ч
Појадок
9:00ч
Реализација на дневното планирање
10:00ч
Ужинка
10:30ч
Реализација на дневното планирање
11:15ч
Прошетки,набљудувања и престој на свеж воздух
12:00ч
Средување на центрите за учење
12:15ч
Ручек
12:45ч
Пасивен одмор
14:30ч
Ужинка
15:00ч
Реализација на факултативни програми (по избор на децата и родителите)
15:30ч
Реализација на дневното планирање
16:45ч
Слободни игри
17:30ч
Средување на центрите за учење
До 18:00ч
Заминување на децата

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДНЕВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ДЕЦАТА над три години до шест години опфатени со скратени програми во центрите за ран детски развој

Време
Активности
до 8:00ч
Прием на деца
8:00 - 08:45ч
Утринска гимнастика
8:45 - 10:45ч
Реализација на дневното планирање
10:45 - 11:00ч
Средување на центрите за учење